Wersja z 2013-10-12

Grzegorz Jagodziński

Pochodzenie Germanów

Germanie stanowili w historycznej przeszłości zespół zbliżonych i spokrewnionych plemion indoeuropejskich, zamieszkujących głównie północną część Europy. Jak w każdym innym analogicznym przypadku, ich tożsamość etniczną budował przede wszystkim wspólny język i kultura duchowa, w mniejszym stopniu kultura materialna. Zupełnym nieporozumieniem byłoby doszukiwanie się wśród tego etnosu wspólnoty genetycznej – przyczyny tego stanu rzeczy wyjaśnione zostały w artykule o pochodzeniu Słowian. Genetyka bywa nieocenioną pomocą dla poznania dziejów ludzi w wymiarze biologicznym, jednak genealogia konkretnych ludzi nie musi mieć wiele wspólnego z językiem ani przynależnością etniczną ich przodków. Dziś germański etnos faktycznie już nie istnieje – zamiast o Germanach możemy mówić jedynie o ludach germańskich, tzn. o ludach, których języki wywodzą się z języka historycznych Germanów.

Umowny termin język germański oznacza nieznany z zapisów język, będący przodkiem wszystkich współczesnych języków germańskich (niemieckiego, holenderskiego, angielskiego, szwedzkiego itd.) tak samo jak łacina jest przodkiem wszystkich języków romańskich (rumuńskiego, sardyńskiego, włoskiego, francuskiego, prowansalskiego, katalońskiego, hiszpańskiego i portugalskiego). Istnienie tego języka uchodzi w nauce za pewne (natomiast pogląd, że język taki nie istniał, uważa się za zupełnie nieprawdopodobny). Termin język germański odpowiada angielskiemu Germanic. W tym samym lub podobnym znaczeniu używa się określeń język pragermański, prajęzyk germański lub język ogólnogermański (Common Germanic).

Wczesne dzieje Germanów znane są bardzo słabo i są często co najwyżej przedmiotem spekulacji. Wiedza starożytnych na temat Germanów była przez długi czas znikoma lub żadna, bo też zamieszkiwali oni dostatecznie daleko od terenów, na których kwitła jakakolwiek cywilizacja z umiejętnością pisma. Dopiero w roku 233 p.n.e. (zapewne germańskie) plemię Bastarnów przybywa z północy i zajmuje tereny dzisiejszej Mołdawii i delty Dunaju, dzięki czemu daje się poznać światowi cywilizacji klasycznej. Jednak jeszcze przez pewien okres, co najmniej do czasów Polibiusza (II wiek p.n.e.), Germanie wciąż są mieszani z Celtami. Ich odrębność zauważa dopiero grecki filozof i historyk Posejdonios z Apamei (lub z Rodos) w pierwszej połowie I w. p.n.e. Jeśli interpretacje jego znanych głównie z przekazów dzieł są poprawne, to właśnie on pierwszy wprowadza do świadomości ówczesnych ludzi piśmiennych nazwę Germanie. Więcej informacji o Germanach spotykamy dopiero w dziełach Gajusza Juliusza Cezara.

Pojawienie się Bastarnów (III wiek p.n.e.) to okres, gdy Germanie rozpoczynają ekspansję ze swojej praojczyzny, a germańska wspólnota językowa jest już zapewne przynajmniej częściowo rozbita. Źródła pisane niewiele zatem mogą nam powiedzieć o pochodzeniu i wczesnych dziejach tego etnosu. Pomocą jest natomiast przede wszystkim językoznawstwo, archeologia i mitologia.

Germanie byli jednym z odłamów Indoeuropejczyków, chcąc zatem prześledzić ich losy, musimy cofnąć się w czasie do okresu, gdy jednolita językowo wspólnota indoeuropejska zaczęła się rozpadać i zajmować nowe tereny.

Okres dyferencjacji indoeuropejskiej

W świetle współczesnej wiedzy najbardziej wiarygodne jest przekonanie, że indoeuropejska wspólnota językowa istniała około 4500–3500 p.n.e. na terenach stepów na północ od Morza Czarnego i Kaukazu. Udomowienie konia (używanego pierwotnie jako zwierzę pociągowe), opanowanie sztuki budowania wozów, a także zastosowanie nowej, twardszej odmiany brązu pozwoliło Indoeuropejczykom opanować w ciągu kolejnych stuleci i tysiącleci olbrzymie obszary Eurazji od Atlantyku po Birmę. Nie bez znaczenia były przy tym kontakty z innymi ludami, ukształtowanie patriarchatu, wojowniczego nastawienia i dążenia do uzyskania przewagi nad sąsiadami, pochwała podbojów i kult bohaterów. Cechy te okazały się bardzo żywotne mimo upływu tysiącleci, i wciąż obecne były także w społeczności Germanów. Więcej na ten temat w osobnym artykule.

Wyodrębnienie się z etnosu Indoeuropejczyków poszczególnych nacji było związane z dyferencjacją języków indoeuropejskich. Wbrew naiwnym wyobrażeniom niektórych, indoeuropejska migracja nie była procesem ciągłym i ukierunkowanym. Poszczególne plemiona przemieszczały się zapewne dość chaotycznie. W końcu jednak, po wielu wiekach, w miejscu jednolitego języka indoeuropejskiego rozwinęło się wiele różnorodnych języków i dialektów. Szczegóły tego procesu zostały zatarte przez czas i są dziś niezmiernie trudne do zrekonstruowania, tym bardziej, że posługiwać się możemy głównie ustaleniami archeologii, a przemiany kultury materialnej nie zawsze muszą odzwierciedlać przemiany językowe.

Na pewno czynnikiem sprzyjającym różnicowaniu Indoeuropejczyków była ekspansja terytorialna. Jak się jednak wydaje, rozwój węzłów na drzewie rodowym języków czyli odrębnych języków macierzystych grup takich jak italska, celtycka czy właśnie germańska, wymagał przynajmniej czasowego zerwania kontinuum przestrzennego. Mówiąc inaczej, przodkowie późniejszych Germanów musieli nie tylko zająć tereny oddalone od kolebki indoeuropejskiej, ale dodatkowo utracić na jakiś czas wszelką łączność z krewniakami. Przybycie na nowe tereny miało więc postać kolonizacji. Imigranci nie osiedlali się na terenach bezludnych, bo przecież już od dawna egzystowały tu różne nieindoeuropejskie społeczności lokalne. Po ich przybyciu na miejce nowo skolonizowany teren był otoczony ludnością tubylczą, a koloniści zdani byli głównie na siebie, nie utrzymując kontaktów ani z krewniakami pozostałymi w poprzednim miejscu pobytu, ani z innymi grupami kolonistów, które stopniowo pojawiały się na kontynencie europejskim.

Migracja Protogermanów

Wyodrębnienie przodków Germanów z głównej masy Indoeuropejczyków zamieszkującej stepy nadczarnomorskie mogło nastąpić około roku 3500 p.n.e. Około roku 2800 p.n.e. Protogermanie mogli już pojawić się w swojej nowej ojczyźnie, obejmującej południową Szwecję, południowe wybrzeża Norwegii, Danię, Szlezwig-Holsztyn, a także przyległe obszary wybrzeża Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Jednak droga ich trwającej kilkaset lat migracji jest przedmiotem spekulacji.

Jedna z rozpatrywanych możliwości to początkowa migracja na północny zachód, na tereny dzisiejszych krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) i przebycie Bałtyku łodziami w kierunku zachodnim. Scenariusz taki zdają się popierać nordyckie przekazy, w których Eastmanowie (nordyckie Austmenn, lp Austmaðr) przybywają ze wschodu i podbijają skandynawskich autochtonów.

Drugi scenariusz jest bardziej wiarygodny geograficznie. Jego zwolennicy twierdzą, że Protogermanie wędrowali od stepów czarnomorskich lądem wzdłuż Karpat, tzn. przez południową Polskę i środkowe Niemcy. Dopiero tam skręcili na północ, dotarli do brzegów Bałtyku i Morza Północnego, a część z nich przeprawiła się przez cieśniny duńskie i skolonizowała także południową Szwecję.

Trzeci scenariusz opiera się w większym stopniu na dostępnych danych archeologicznych i przekazuje nam obraz bardziej złożony. Opanowanie Europy środkowej i zachodniej przez Indoeuropejczyków rozpoczyna się od ekspansji kultury majkopskiej w okresie 3500–3000 p.n.e. Dzięki niej Indoeuropejczycy, twórcy kultury jamowej, 3600–2300 p.n.e., zapoznają się z ulepszoną odmianą brązu, która zostaje wykorzystana do produkcji broni (głównie toporów bojowych) zapewniającej przewagę nad innymi ludami. W połączeniu z patriarchalną organizacją społeczną, zamiłowaniem do podbojów i znajomością wozów zaprzężonych w konie lub woły prowadzi to do ekspansji indoeuropejskich wojowników, zdobywających sławę podbojami sąsiadów. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do migracji było występowanie w centralnej Europie kultur neolitycznych, to znaczy takich, które same sobie produkowały żywność. Dla indoeuropejskich harcowników stanowiła ona z pewnością cenny łup.

Rolnictwo i hodowla zwierząt znane były ówczesnym Europejczykom już od setek lat. Na północ od Dunaju, w tym na terenie południowej Polski, rozwijała się kultura ceramiki wstęgowe rytej, 5500–4500 p.n.e. i jej następczyni, kultura lendzielska, V–IV tys. p.n.e. Ich twórcami byli przedindoeuropejscy autochtoni, o których języku można dziś jedynie spekulować. Około roku 4300 p.n.e. na terenie Kujaw z nałożenia przybyłych z południa nowych, neolitycznych sposobów gospodarki na lokalne tradycje mezolityczne myśliwych, rybaków i zbieraczy używających już ceramiki powstała nowa kultura pucharów lejkowatych (4300–2800 p.n.e., według niektórych danych do 1900 p.n.e., często oznaczanej symbolem KPL lub TRB z niemieckiego Trichterrandbecherkultur albo wreszcie TBK z Trichterbecherkultur). Nieco póżniej objęła ona tereny między dolną Łabą a środkową Wisłą, w końcu dotarła także do dzisiejszej Holandii, na tereny południowej Skandynawii (na teren Danii, do okolic Oslo i do płd. Szwecji, gdzie wcześniej rozwijała się mezolityczna ceramiczna kultura Ertebølle-Ellerbek) oraz do części Wołynia i Podola.

Ludność kultury pucharów lejkowatych łączyła stare i nowe tradycje, i zajmowała się tak hodowlą, jak i łowiectwem i rybołóstwem. Uprawiano też zboże, a ziemię pod uprawę spulchniano radłem ciągniętym przez woły. Twórcy KPL zasłynęli także jako budowniczy grobowców megalitycznych. Wydobywali także ozdobny krzemień pasiasty, z którego wykonywali ozdoby.

Od dawna już istnieje wizja zbójeckich wypadów Indoeuropejczyków – „bohaterów” na koniach, którzy wpadają do osady rolników, mordują większość mężczyzn, zmuszają pozostałych przy życiu do niewolnictwa lub co najmniej do oddawania znacznej części żywności, a kobiety wykorzystują między innymi do płodzenia dzieci. Chłopców, którzy rodzą się z tych związków, wychowują na podobnych sobie bohaterów. Indoeuropejscy najeźdźcy nazywają zapewne samych siebie panami, szlachetnymi lub ludźmi wschodu; być może określenie to przetrwało w Skandynawii do czasów historycznych. Mieszkańcy tubylczych osad próbują jakoś znaleźć się w nowej sytuacji, przekupują najeźdźców, by zostawili ich w spokoju, ale też przejmują ich język, zwyczaje i elementy kultury materialnej – zamiast walczyć z najeźdźcami, przyłączają się do nich. Dawny, nieindoeuropejski język tubylców wychodzi przez to z użycia, ale też mowa najeźdźców ulega modyfikacji, zniekształcana w ustach nieprzyzwyczajonych do niej matek, którzy przenoszą na nią nawyki artykulacyjne ze swojego starego języka. Taką wypaczoną mowę przejmują także dzieci. W efekcie indoeuropejska mowa podlega zmianom fonetycznym i gramatycznym, które stopniowo oddalają ją od języka przodków. Kultura tubylców i najeźdźców zespaja się ze sobą. Podtrzymywanie czystych, nienaruszonych tradycji indoeuropejskich byłoby trudne na nowym terenie, choćby dlatego, że lesiste tereny Środkowej Europy wymuszały na Indoeuropejczykach inny niż dotąd rodzaj gospodarki i rezygnację z koczowniczego trybu życia, co faktycznie oznaczało przyjęcie sposobu życia autochtonów.

Nakreślona wizja „podboju”, choć dziś krytykowana przez niektórych (chyba głównie „dla zasady”), pozostaje w rzeczywistości w idealnej zgodności zarówno z danymi lingwistycznymi, jak też i genetycznymi. Jak zaznaczyliśmy na wstępie, te ostatnie nie pomagają nam specjalnie w śledzeniu dróg migracji języków indoeuropejskich, użyteczne są natomiast w śledzeniu migracji mas ludzkich. Dowodzą one niezbicie, że spora część współczesnych mieszkańców Europy to biologiczni potomkowie ludności przedindoeuropejskiej (charakteryzującej się głównie haplotypem R1b), która uległa indoeuropeizacji z przymusu lub z wyboru. Z kolei (kilkunastoprocentowa w krajach germanojęzycznych) domieszka „genów indoeuropejskich” (w szczególności rozpatruje się tu haplotyp R1a1) dowodzi słuszności scenariusza podboju i zniewalania tubylczych kobiet.

Omawiany scenariusz nie zakłada więc wyprawy całego plemienia wozami przez rozległe bory środkowej Europy czy łodziami przez morskie odmęty w poszukiwaniu nowej ojczyzny, ale raczej prowadzone we wszystkich możliwych kierunkach zbójeckie napady. Początkowo dominował kierunek na zachód, bo tam właśnie znajdowały się osady oferujące indoeuropejskim „bohaterom” możliwość zdobycia sławy. Gdy większość tubylców na terenach rozciągających się od Łaby po Wołyń i Podole została już zhołdowana i „nawrócona”, rozwinęły się kultury hybrydowe, łączące dawne nieindoeuropejskie tradycje z nowymi ideami, przybyłymi znad Morza Czarnego. Były to kultura amfor kulistych (3400–2800 p.n.e., KAK) i kultura badeńska (ceramiki promienistej, 3600–2800 p.n.e.). Rozwój zwłaszcza kultury amfor kulistych powstrzymał dalszą ekspansję z terenów stepowych, ale też ona sama zaczęła stopniowo zwiększać swój zasięg, a do tego zaczęła się przekształcać na niektórych terenach, wydając z siebie kulturę ceramiki sznurowej (3200–1800 p.n.e.) i w pewnym przynajmniej sensie kulturę pucharów dzwonowatych (2800–1900 p.n.e.). W zasięgu ich ekspansji znalazły się olbrzymie obszary Europy, po krańce dzisiejszej Portugalii.

(klikając, można obejrzeć obrazek w formacie png)

Europa Środkowa na początku III tysiąclecia p.n.e.

Widoczny jest pierwotny obszar rozwoju kultury jamowej (Yamna, ciemnożółty) oraz tereny jej ekspansji (jasnożółty),

obszary zajęte przez kultury amfor kulistych (Globular Amphora) i ceramiki promienistej (Baden),

wreszcie obszar ekspansji kultury ceramiki sznurowej (Corded Ware).

Źródło: Wikipedia.

Wytwórcy kultury amfor kulistych i ich następcy z okresu kultur ceramiki sznurowej utrzymywali, jak się wydaje, żywe kontakty między osadami. Zaowocowało to względną jednolitością i stałością ich języka. Łączyła ich ta sama kultura materialna i podobne wyobrażenia należące do sfery duchowej (np. swoje naczynia zdobili swastykami, symbolizującymi słońce). Po okresie tym pozostały liczne używane do dziś nazwy geograficzne, w tym nazwy rzek, określane jako hydronimia staroeuropejska. Początkowo Indoeuropejczycy zapewne nie zamieszkiwali zwartych obszarów, pomiędzy zajmowanymi przez nich terenami pozostawały liczne wyspy ludności tubylczej, która wciąż zachowywała przynajmniej swój język. Dopiero na początku II tysiąclecia p.n.e. doszło do ostatecznego rozbicia jedności indoeuropejskiej, wchłonięcia całych ludów tubylczych i w ślad za tym do postępującej dyferencjacji językowej. Poszczególne grupy Indoeuropejczyków stanęły w opozycji do siebie. W wyniku tych procesów oderwały się od siebie takie ludy, jak Celtowie, Italowie, Germanie, Ilirowie, Hellenowie, a także zapewne inne, dziś zapomniane, które później uległy swoim sąsiadom i zasymilowały się z nimi.

Tworzona przez zindoeuropeizowaną ludność kultura amfor kulistych zastąpiła przedindoeuropejską kulturę pucharów lejkowatych głównie na jej centralnym obszarze, tj. m.in. na terenach Polski. Wnioskujemy stąd, że indoeuropejska migracja uległa przyhamowaniu, jeśli nie zastopowaniu, i Protogermanie musieli czekać jeszcze setki lat na dotarcie do swojej nowej ojczyzny.

Nowa ojczyzna Protogermanów

Tymczasem na obszarach mających stać się nową ojczyzną Pragermanów (Dania, płn. Niemcy, płd. Szwecja) żyły ludy nieindoeuropejskie, które zajmowały się rolnictwem. Jak wspomniano wyżej, neolityczne tradycje dotarły tam wraz z twórcami kultury pucharów lejkowatych. Do Skandynawii rolnictwo i hodowla zwierząt dotarły już w samym końcu V tysiąclecia p.n.e. (około 4000 p.n.e.). Wraz z nimi dotarły monumentalne pochówki megalityczne, dekorowana ceramika i polerowane groty krzemienne. Mieszkańcy środkowej i północnej Skandynawii pozostawali jednak przy mezolitycznym trybie życia co najmniej przez kolejne 3000 lat. Co więcej, na pewnych obszarach południowej Szwecji zrezygnowano wkrótce z rolnictwa i powrócono do myśliwsko-rybacko-zbierackiego sposobu gospodarowania. Ci zbieracze byli twórcami kultury ceramiki dołkowej (Pitted Ware Culture).

Materiały innych autorów, opublikowane w innych miejscach Sieci: